گیاه مدل برگدار مدل ۱

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۲

قیمت اصلی 43,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۳

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۴

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۵

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۶

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.